<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
secondaire  
tính từ
 • phụ, thứ yếu
nhân vật phụ
vai trò phụ
tác dụng phụ của một phương thuốc
vấn đề thứ yếu
 • trung đẳng, trung cấp, trung học
trường trung cấp, trường trung học
 • bậc hai, thứ cấp, thứ sinh, thứ phát
(điện học) cuộn dây thứ cấp
(y học) cháy máu thứ phát
(thực vật học) gỗ bậc hai
   • (địa lý, địa chất) đại trung sinh
   • (hoá học) phản ứng phụ
   • (kinh tế) khu vực II
danh từ giống đực
 • trung học
các giáo viên trung học
 • (điện học) cuộn dây thứ cấp
 • (địa lý, địa chất) đại trung sinh
 • (kinh tế) khu vực II
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt