<
Trang chủ » Tra từ
seat  
[si:t]
danh từ
 • ghế
những ghế này ngồi rất thoải mái
 • chỗ ngồi (xem) phim.., vé đặt chỗ (đi du lịch..)
giữ một chỗ đi máy bay
mua một vé đi xem Hăm-lét
mời ngồi
 • mặt ghế
 • mông đít
 • đũng quần
 • ghế; chân; vị trí (trong ủy ban, hội đồng quản trị..)
một chân trong hội đồng
một ghế trong Quốc hội
ông ta có chân trong nghị viện
 • khu vực bầu cử nghị viện
 • tư thế ngồi, kiểu ngồi, cách ngồi
tư thế ngồi vững
 • chỗ, nơi (bị đau..)
gan là chỗ bị đau
chiến trường
 • cơ ngơi, nhà cửa, trang bị
 • trụ sở, trung tâm (văn hoá, (công nghiệp))
một trung tâm văn hoá thời cổ
   • phản ứng theo bản năng
ngoại động từ
 • để ngồi, đặt ngồi
mời ngồi
 • đủ chỗ ngồi, chứa được; có ghế cho
phòng này đủ chỗ cho ba trăm người
 • đặt ghế vào
đặt đủ ghế vào trong một căn phòng cho 20 người
 • vá (đũng quần, mặt ghế...)
 • bầu (ai) vào (nghị viện...)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt