<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
se gâter  
tự động từ
  • hỏng đi; ủng; thối
quả ủng
  • xấu đi
thời tiết xấu đi
công việc xấu đi
      • hãy chú ý, sẽ nguy hiểm đấy
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt