<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
se distraire  
tự động từ
  • giải trí, tiêu khiển
  • quên đi, quên khuấy
quên đi điều bất hạnh
quên khuấy một việc định làm
  • đãng trí, không tập trung (tư tưởng)
tập trung vào làm việc
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt