<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
se défaire  
tự động từ
  • sổ ra.
đường may sổ ra
  • loại bỏ, bỏ
loại bỏ những thứ vô ích
  • tống đi, bán tống đi, thoát được; chừa được.
tống kẻ quấy rầy đi
bán tống con ngựa đi.
chừa được một thói xấu.
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt