<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
scolaire  
tính từ
  • (thuộc) trường học; học
khối trường học
tuổi học
năm học
  • (nghĩa xấu) như kiểu học trò, có vẻ sách vở
bài trình bày như kiểu của học trò
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt