<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
scientist  
['saiəntist]
danh từ
  • nhà khoa học; người nghiên cứu khoa học
  • người theo thuyết khoa học vạn năng
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt