<
Trang chủ » Tra từ
scientific  
[,saiən'tifik]
tính từ
  • (thuộc) khoa học; có tính khoa học
thuật ngữ khoa học
  • có kỹ thuật; đòi hỏi kỹ thuật cao
một võ sĩ quyền Anh có kỹ thuật
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt