<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
science  
['saiəns]
danh từ
  • khoa học
nhà khoa học
  • khoa học tự nhiên
  • hệ thống kiến thức
  • sự nghiên cứu khoa học; ngành khoa học
ngành quang học
  • kỹ thuật cao
  • (từ cổ,nghĩa cổ) trí thức, kiến thức
      • khoa kinh tế chính trị
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt