<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
schoolgirl  
['sku:lgə:l]
danh từ
  • học sinh gái, nữ sinh
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt