<
Trang chủ » Tra từ
scale  
[skeil]
danh từ
 • vảy (cá, rắn, cánh sâu bọ)
 • (thực vật học) vảy bắc
 • vảy da, vật hình vảy
 • lớp gỉ (trên sắt)
 • cáu cặn; bựa, cao răng; cặn vôi (như) fur
   • sáng mắt ra
ngoại động từ
 • đánh vảy, lột vảy
 • cạo lớp gỉ
 • cạo cáu, cạo bựa, cạo cao; cạo cặn vôi
 • tróc vảy, sầy vảy
danh từ
 • cái đĩa cân
cầm cân nảy mực
   • lấy vũ khí làm áp lực
ngoại động từ
 • (từ hiếm,nghĩa hiếm) cân (vật gì), cân được, cân nặng
cân được 10 kilôgam
danh từ
 • sự chia độ; mặt chia độ; thước chia độ; hệ thống chia độ
 • sự sắp xếp theo trình độ
có tính chất sáng tạo ở trình độ cao
ở trình độ cao nhất
ở trình độ thấp nhất
 • địa vị; mức
 • (âm nhạc) thang âm, gam
gam trưởng
gam thứ
 • số tỷ lệ; thước tỷ lệ, tỷ lệ, quy mô, phạm vi
bản đồ có tỷ lệ lớn
tỷ lệ sẽ là 1 / 5000
trên quy mô lớn
trên phạm vi toàn thế giới
   • theo tỷ lệ
động từ
 • leo, trèo (bằng thang)
 • vẽ (bản đồ) theo tỷ lệ
vẽ to ra; tăng cường
vẽ nhỏ đi; giảm xuống
 • có cùng tỷ lệ; có thể so được với nhau
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt