<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
sb  
[,es bi:]
viết tắt
  • ( somebody ) người nào đó, ai đó
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt