<
Trang chủ » Tra từ
saw  
[sɔ:]
danh từ
 • tục ngữ; cách ngôn
 • cái cưa
cưa ngang
cưa tròn, cưa đĩa
 • (động vật học) bộ phận hình răng cưa
động từ sawed , sawn ; ( Mỹ) sawed
 • cưa (gỗ), xẻ (gỗ)
 • đưa đi đưa lại (như) kéo cưa
   • khoa tay múa chân
   • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) làm việc riêng của mình
   • súng cưa nòng (súng mà nòng bị cưa gần hết, đặc biệt bọn tội phạm hay dùng vì dễ mang và dễ giấu)
thời quá khứ của see
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt