<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
savoir  
ngoại động từ
 • biết
tôi không biết tên nó
tôi muốn biết nhiều hơn nữa về chuyện đó
tôi biết tại sao anh ta lại tức giận
làm sao anh biết tôi ở đây
anh ta đã đến đây nhưng chẳng ai biết chuyện đó cả
biết tiếng Anh
biết bơi
biết lái xe
biết chỉ huy
tôi không biết nói dối
nó biết làm cho người ta hiểu nó
tôi không biết nịnh, tôi không thể xu nịnh được
 • thuộc, nhớ
thuộc bài
   • là, như là
nhiều đồ gỗ khác nhau, như là; một tràng kỷ, một tủ, v. v...
   • là; rằng
anh ta đã trả lời chúng tôi rằng anh ta chấp nhận
   • trời biết
có mà trời biết rồi sau ta thế nào!
trời biết là tôi có tội hay không
   • biết nhiều
   • làm giỏi mà không tự biết, thành công mà không hay
   • cho biết; báo cho biết
nếu cô ta đến, hãy báo cho tôi biết
   • nó ở đâu không biết
   • cần phải biết rằng; phải biết rằng
   • từ rất lâu rồi
   • tôi không thể
   • tôi chẳng biết tí gì về chuyện đó cả
   • tôi không cần nói dài dòng nữa
   • lưỡng lự
   • lúng túng lắm, luống cuống lắm
   • không hiểu gì; lúng ta lúng túng
   • lúng túng, ngượng nghịu
   • lúng túng không biết làm thế nào
   • không biết nhờ cậy vào ai, hết phương kế
   • không biết xoay xở thế nào
   • không biết làm gì
   • không biết tí gì
   • cương quyết từ chối
   • theo chỗ tôi biết
   • biết đâu đấy?
   • có phải không?
   • khéo xoay xở
   • chăm chú vào những món lợi lộc của mình
   • biết được chuyện gì (điều gì) qua ai, nhờ ai
tôi biết được chuyện đó nhờ anh của cô ta (của anh ta)
   • rất thông thạo, rất rành
   • mọi người đều biết rằng
   • (nhắc ai việc gì) anh biết không; anh biết đấy
anh biết đấy, tôi không tin vào những lời hứa của cô ta
   • không phải là anh không biết rằng
nội động từ
 • có kinh nghiệm
nếu tuổi trẻ có kinh nghiệm
 • biết chắc
nếu tôi biết chắc, tôi sẽ đi
 • (toán học) nếu biết; biết rằng
biết rằng x = y, hãy chứng minh rằng...
danh từ giống đực
 • kiến thức, tri thức
tri thức rộng
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt