<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
santé  
danh từ giống cái
 • sức khoẻ
sức khoẻ yếu ớt
lấy lại sức khoẻ
sức khoẻ yếu
khoẻ khoắn
tốt cho sức khoẻ
có hại cho sức khoẻ
 • tình trạng vệ sinh
tình trạng vệ sinh của một thành phố
 • sự lành mạnh
sự lành mạnh về tinh thần
   • xin chúc sức khoẻ (của người nào)
uống chúc sức khoẻ của người bạn
   • có sức khoẻ tốt, khoẻ khoắn
   • yếu ớt, yếu đuối
   • (thông tục) liều lĩnh; bừa bãi
anh thực là liều lĩnh
   • (thân mật) khoẻ như vâm
   • anh ấy rất có nghị lực!
   • nhà chữa bệnh tư
   • bộ y tế
   • quân y
   • y tế hải cảng
phản nghĩa Maladie .
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt