<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
sandwich-man  
['sænwidʒmæn]
danh từ
  • người đeo bảng quảng cáo (trước ngực và sau lưng) (như) sandwich
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt