<
Trang chủ » Tra từ
salangane  
['sæləηgein]
danh từ
  • (động vật học) chim yến
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt