<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
salaire  
danh từ giống đực
  • tiền công, tiền lương
lĩnh tiền công
tiền công của công nhân
tiền công tính theo thời gian
đồng lương ít ỏi
sự tăng lương
mức lương tối thiểu
lương phụ thêm
  • sự thưởng; sự trừng phạt
sớm muộn tội lỗi cũng bị trừng phạt
      • có công có thưởng; có làm có ăn
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt