<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
sake  
[seik]
['sɑ:ki]
danh từ
  • mục đích, lợi ích
      • vì ai/cái gì; vì lợi ích của ai/cái gì
      • vì ai/cái gì; vì lợi ích của ai/cái gì
vì ai, vì lợi ích của ai
vì Chúa
vì hoà bình
để tưởng nhớ thời xưa
vì tên tuổi của ai, vì thanh danh của ai
nghệ thuật vì nghệ thuật
danh từ
  • rượu xa-kê (của người Nhật) (như) saki
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt