<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
saillant  
tính từ
  • nhô ra, lồi
mái đua nhô ra
(toán học) góc lồi
  • nổi rõ, nổi bật
những nét nổi rõ
danh từ giống đực
  • chỗ nhô, chỗ lồi
chỗ lồi của một pháo đài
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt