<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
saigner  
ngoại động từ
 • trích máu
trích máu người bệnh
 • chọc tiết (lợn...), cắt tiết (gà...)
 • khơi rãnh tháo nước
 • rút tiền; bóc lột
bóc lột nhân dân
   • rút hết máu
   • rút hết tiền
nội động từ
 • chảy máu
chảy máu cam
vết thương chảy máu
   • nỗi đau vẫn còn đó, vết nhục vẫn còn đó
   • tôi rất đau lòng
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt