<
Trang chủ » Tra từ
safe  
[seif]
danh từ
 • chạn (đựng đồ ăn)
 • tủ sắt, két sắt
tính từ
 • an toàn, chắc chắn (được che chở khỏi nguy hiểm, thiệt hại)
cảm thấy an toàn
đưa người nào về nhà an toàn
chắc chắn không bị địch tấn công
để vật gì vào một nơi chắc chắn
có thể nói một cách chắc rằng
thời kỳ an toàn
 • có thể tin cậy, chắc chắn
 • thận trọng, dè dặt; tỏ ra thận trọng
một nhà phê bình thận trọng
một sự lựa chọn thận trọng
   • bình an vô sự
   • được che chở
   • cho chắc chắn
   • chơi chắc ăn
   • rất an toàn
   • điều chắc chắn thành công
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt