<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
s'employer  
tự động từ
  • (được) dùng
từ không dùng nữa
  • ra sức làm, tìm mọi cách để
ra sức làm tốt
hắn tìm mọi cách để thuyết phục tôi
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt