<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
s'appeler  
tự động từ
  • tên là, gọi là
anh ấy tên là Ba
hoa này tên là gì?
  • tự phong
Hoàng đế xứ Êtiôpi tự phong mình là vua của các vua
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt