<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
s'évader  
tự động từ
  • trốn, trốn thoát, vượt ra
vượt ngục
tên tù nhân đã trốn thoát qua cửa sổ
  • (nghĩa rộng) chuồn khỏi
chuồn khỏi một buổi dạ hội
  • (nghĩa bóng) thoát ra ngoài vòng
thoát ra ngoài vòng cuộc sống hằng ngày
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt