<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
s'étendre  
tự động từ
  • nằm dài ra
  • rộng ra, chạy dài ra
đường chạy dài đến tít mù
  • (dài) từ... đến...
thời đại từ... đến...
  • nói rộng
nói rộng về một đề tài
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt