<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
s'écouler  
tự động từ
  • chảy
nước chảy
  • rút đi, vãn đi
làm sóng người khó vãn đi
  • trôi qua, mất dần, hết dần
thời gian trôi qua
tiền hết dần
  • bán, tiêu thụ
sản phẩm tiêu thụ dễ dàng
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt