<
Trang chủ » Tra từ
sự  
[sự]
  • act
Execution : The act of executing something
Expiration : Sự thở ra
Expiration : The act of breathing out
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt