<
Trang chủ » Tra từ
sức  
[sức]
  • strength; power; force
Productive force
To summon up one's strength
  • capacity
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt