<
Trang chủ » Tra từ
sẽ  
[sẽ]
phó từ, tính từ
  • như khẽ
phó từ
  • will, shall, be going to
  • would, should
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt