<
Trang chủ » Tra từ
sư đoàn  
[sư đoàn]
  • (quân sự) division
To be given (the) command of a division
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt