<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
sûreté  
danh từ giống cái
 • sự chắc, sự chắc chắn
để chắc chắn hơn
 • sự tin chắc
sự tin chắc ở mình
 • sự yên ổn, sự an toàn
nay họ được an toàn
khoá an toàn
 • sự vững vàng
sự vững vàng của bàn tay
 • sự an ninh; cơ quan an ninh
nhân viên an ninh
 • sự đúng đắn
cái nhìn đúng đắn
 • sự bảo đảm
bảo đảm cho ai
   • không thẹn với lương tâm
   • chỗ yên ổn
   • nhà giam
   • giam chặt một tên gian phi
   • để đề phòng bất trắc
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt