<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
sénateur  
danh từ giống đực
  • thượng nghị sĩ
  • (sử học) nghị viện nguyên lão
      • dáng bệ vệ
đi bệ vệ
danh từ giống đực
  • (động vật học) mòng biển tuyết
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt