<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
sème  
danh từ giống đực
  • (ngôn ngữ học) nghĩa tố
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt