<
Trang chủ » Tra từ
rumor  
['ru:mə]
Cách viết khác : rumour ['ru:mə]
danh từ
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) tin đồn, lời đồn, tiếng đồn
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt