<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
ruine  
danh từ giống cái
  • sự đổ nát
ngôi nhà đổ nát
  • sự sụp đổ, sự suy sụp, sự tan tành
sự sụp đổ của một học thuyết
sự tan tành hy vọng
sự suy sụp sức khoẻ
  • sự sa sút, sự sạt nghiệp
tên chủ ngân hàng sắp bị sạt nghiệp
  • nguyên nhân phá sản, nguồn gốc bại hoại
cờ bạc là một nguồn gốc bại hoại
  • ( số nhiều) phế tích, tàn tích
phế tích Ăng-co
  • người tàn tạ
anh ta chỉ còn là một người tàn tạ
      • giậu đổ bìm leo
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt