<
Trang chủ » Tra từ
ruin  
[ruin]
danh từ
 • sự đổ nát, sự hư hại nghiêm trọng, sự phá hủy nghiêm trọng
đổ nát
 • sự tiêu tan
sự tiêu tan hy vọng
 • sự phá sản, sự thất bại; nguyên nhân phá sản, nguyên nhân đổ nát, nguyên nhân thất bại
làm cho ai bị phá sản
gây ra sự đổ nát của...
 • tàn tích (của những cái gì đã đổ nát..)
tàn tích của thành La mã
   • trong tình trạng hư hại, trong tình trạng đổ nát nghiêm trọng
ngoại động từ
 • làm hỏng, làm tan nát, tàn phá
 • làm suy nhược, làm xấu đi
làm suy nhược sức khoẻ của ai
làm mất thanh danh của ai
 • làm phá sản
phá sản vì cờ bạc
 • (thông tục) hủy hoại, dụ dỗ, cám dỗ, làm hư hỏng (con gái)
 • hủy hoại, làm hư hỏng (cái gì)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt