<
Trang chủ » Tra từ
rue  
[ru:]
danh từ
  • (thực vật học) cây cửu lý hương
  • (từ cổ,nghĩa cổ) sự ăn năn, sự hối hận
ngoại động từ ( rued )
  • hối hận, ăn năn; hối tiếc
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt