<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
rudoiement  
danh từ giống đực
  • sự đối xử thô bạo; sự ngược đãi
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt