<
Trang chủ » Tra từ
rudimentary  
[,ru:di'mentri]
Cách viết khác : rudimental [,ru:di'məntl]
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt