<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
rudimentaire  
tính từ
  • sơ đẳng, bước đầu
các khái niệm sơ đẳng của một khoa học
  • sơ sài
nơi ở rất sơ sài
  • (sinh vật học) thô sơ
cánh thô sơ
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt