<
Trang chủ » Tra từ
rucksack  
['rʌksæk]
Cách viết khác : knapsack ['knæp'sæk] backpack ['bækpæk]
danh từ
  • cái ba lô
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt