<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
rougeaud  
tính từ
  • mặt đỏ
một anh con trai mặt đỏ
danh từ giống đực
  • người mặt đỏ
một người mặt đỏ to lớn
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt