<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
rouffion  
danh từ giống đực
  • (thông tục) kẻ vô dụng, người vô tích sự
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt