<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
rouette  
danh từ giống cái
  • (lâm nghiệp) chạc (cành hay thân cây mềm dùng để buộc)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt