<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
roue  
danh từ giống cái
 • bánh
bánh xe đạp
bánh trước / sau
bánh răng
 • (sử học) cực hình bánh xe
   • xe hai bánh (xe đạp, xe mô tô...)
   • (nghĩa bóng) không kiểm tra, không giám sát
   • xoè đuôi
con công xòe đuôi
   • lộn nghiêng mình
trẻ em lộn nghiêng mình trên cát
   • (nghĩa bóng) làm duyên
   • người thừa, người vô dụng
   • thọc gậy bánh xe, gây trở ngại
   • giúp đỡ
nó sẽ tiến nếu có người giúp đỡ
   • guồng nước
   • bánh xe nước, guồng nước
   • ổ líp (xe đạp)
   • hết tốc độ
rẽ hết tốc độ
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt