<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
rongeur  
tính từ
  • gặm nhấm
động vật gặm nhấm
danh từ giống đực
  • (động vật học) loài gặm nhấm
  • ( số nhiều) bộ gặm nhấm
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt