<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
roister  
['rɔistə]
nội động từ
  • làm om sòm, làm ầm ĩ
  • chè chén ầm ĩ, liên hoan ồn ào
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt