<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
riz  
danh từ giống đực
  • lúa; gạo
sự trồng lúa
một bị gạo
sự trồng lúa
  • cơm
đĩa cơm
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt