<
Trang chủ » Tra từ
risk  
[risk]
danh từ
  • sự liều, sự mạo hiểm
liều
liều mạng
không đáng liều
  • sự rủi ro, sự nguy hiểm
bản thân phải gánh lấy mọi sự rủi ro nguy hiểm
(thương nghiệp) người có của phải chịu mọi sự rủi ro
ngoại động từ
  • liều
liều mạng
  • có cơ phải chịu sự rủi ro, có cơ phải chịu sự nguy hiểm của
làm việc gì có thể gây ra chuyện đánh nhau
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt